การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • O31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • O34. เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด
 • O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • O37. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 • O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 • O42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • O43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • O44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • O45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • O46. มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • O47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 • O48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
Scroll to top