หน่วยงานภายใน

คณะ/สำนัก

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะรัฐศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงานภายใน

กองกลาง
งานบริหารทั่วไปและพิธีการ**
งานเลขานุการ**
งานประชาสัมพันธ์
งานกิจการสภามหาวิทยาลัย
งานการเจ้าหน้าที่
งานด้านการเงินและบัญชี
งานด้านพัสดุ
งานด้านอาคารและสถานที่/งานด้านยานพาหนะ
งานด้านทรัพย์สินรายได้และสิทธิประโยชน์
งานด้านบริการการศึกษา
งานด้านกิจการนักศึกษา/งานด้านศิลปวัฒนธรรม
งานด้านออกแบบและก่อสร้าง**
งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
กองนโยบายและแผน
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

** ยังไม่มีเว็บไซด์

Scroll to top