Open post

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ครั้งที่ 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

ครั้งที่ 1/2561

Open post

ร่างขอบเขตของงานฯ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อให้เสนอแนะวิจารณ์

ร่างขอบเขตของงานฯ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อให้เสนอแนะวิจารณ์

1.ร่างขอบเขตของงาน-ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา

2.รายการประกอบแบบ

3.แบบรูปรายการ

Scroll to top