Open post

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยจากผู้ประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยจากผู้ประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Open post

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบมหาวิทยาลัย 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบมหาวิทยาลัย 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

Open post

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง High Mast 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง High Mast 1 งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

Open post

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยจากผู้ประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยจากผู้ประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Open post

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ครั้งที่ 2/2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ครั้งที่ 2/2561

 

Open post

ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

Open post

ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

 

Open post

ขอประชาสัมพันธ์งานปาฐกถาศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

ขอประชาสัมพันธ์งานปาฐกถาศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

 

Scroll to top