Open post

ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Open post

ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ

ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ

Open post

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2562

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2562

Open post

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตา (Quota)

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตา (Quota)

Open post

ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Open post

31 มกราคม 2562 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในจังหวัดชัยภูมิ (ABC-6D) ระหว่าง จังหวัดชัยภูมิ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Scroll to top