Open post

ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน โดยไม่ได้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน โดยไม่ได้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

Open post

ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

Open post

ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

Open post

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561

Open post

ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

Open post

ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

Scroll to top