Open post

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดราคา

ขอบเขตของงาน

แบบรูปรายการ

รายการประกอบแบบ

 

 

Open post

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา โครงการครุภัณฑ์ห้องเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา โครงการครุภัณฑ์ห้องเรียนคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

Open post

1-2 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศ เครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันกีฬาและวิชาการสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 6 พญาแลเกมส์ ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Open post

25 มกราคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ประชุมเตรียมความพร้อมข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีน สำหรับนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Open post

25 มกราคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสคราจารย์ ดร.พิศมัย ศรีอำไผ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาการพัฒนาระบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกึ่งโฮมสคูล สำหรับคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบรรณาราชครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Open post

23 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภู่เงิน ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมพบปะให้กำลังใจตัวแทนนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่เข้าร่วมใน
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 หรือ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน พร้อมทั้งมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพร่วม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22–31 มกราคม พ.ศ. 2561 มีสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 114 สถาบัน และจำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประมาณ 15,000 คน สนามที่ใช้ในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก จำนวน 37 ชนิดกีฬา กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยทางด้านกีฬาและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละสถาบัน กีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีวินัย น้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และสร้างความสามัคคี

Open post

ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งช่างเขียนแบบ

Open post

เลื่อนการสอบปลายภาค ปิดภาคเรียน และการส่งผลการเรียน 2/60 ภาคปกติ

 เลื่อนการสอบปลายภาค ปิดภาคเรียน และการส่งผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

Scroll to top