Open post

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รับตรง (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รับตรง (เพิ่มเติม)

Open post

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ

Open post

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รับตรง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รับตรง

Open post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2561

Open post

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Scroll to top