Open post

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

Open post

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

Open post

ประกาศยกเลิกบัญชีการสรรหาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศยกเลิกบัญชีการสรรหาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

Open post

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแบบประเมินฯ

แบบประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทผู้บริหาร

แบบประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ

แบบประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสายสนับสนุน

แบบประเมินพนักงานราชการ

บัญชีแสดงสมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหารและสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ประเมินฯ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินฯ พนักงานราชการ

ประกาศกำหนดการประเมินฯ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศกำหนดการประเมินฯ พนักงานราชการ

Open post

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

 

Open post

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล

 

Scroll to top