Open post

ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Open post

ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

Open post

ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

Open post

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
และนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

Open post

รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าบำรุงการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าบำรุงการศึกษา

Open post

รายชื่อนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าบำรุงการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าบำรุงการศึกษา

Open post

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Open post

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำอาคาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำอาคาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่ 2

Scroll to top