Open post

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกคณาจารย์ประจำเพื่อเป็นผู้แทนของคณะพยาบาลศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกคณาจารย์ประจำเพื่อเป็นผู้แทนของคณะพยาบาลศาสตร์

 

Open post

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำเพื่อเป็นผู้แทนของคณะพยาบาลศาสตร์

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำเพื่อเป็นผู้แทนของคณะพยาบาลศาสตร์

Open post

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

Open post

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

Open post

ประกาศยกเลิกบัญชีการสรรหาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศยกเลิกบัญชีการสรรหาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

Scroll to top