Open post

10 เมษายน 2562 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์. โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

Open post

10 เมษายน 2562 เวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษา เข้าพบองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เพื่อขอพรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) และขอพรจากดร. สุเมธ แย้มนุ่น อดีตเลขา สกอ. ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในปัจจุบัน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการภารดี ศรีสังข์งาม และศ.ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช ณ สำนักงานองคมนตรี อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (อาคารใหม่)

Open post

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตา (Quota)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตา (Quota)

Scroll to top