หลักสูตรฝึกอบรมสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2562

หลักสูตรฝึกอบรมสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2562

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ สถานะ
1 การผลิตสื่อภาพนิ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร 22 มีนาคม 2562 ปิดรับสมัครแล้ว
2 ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นและงานวิจัย 31 พฤษภาคม 2562 ปิดรับสมัครแล้ว 
3 การออกแบบและดูแลระบบเครือข่ายเบื้องต้น 12 กรกฎาคม 2562 ปิดรับสมัครแล้ว
4 Internet of thing for education 28 -29 สิงหาคม 2562 เปิดรับสมัคร
5 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 26-27 สิงหาคม 2562 เปิดรับสมัคร
Scroll to top