หลักสูตรฝึกอบรมสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2562

หลักสูตรฝึกอบรมสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2562

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ สถานะ
1 การผลิตสื่อภาพนิ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร 22 มีนาคม 2562 ปิดรับสมัครแล้ว
2 Internet of thing for education 2-3 พฤษภาคม 2562 เปิดรับสมัคร
3 การออกแบบและดูแลระบบเครือข่ายเบื้องต้น 16-17 พฤษภาคม 2562 เปิดรับสมัคร
4 ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นและงานวิจัย 15 พฤษภาคม 2562 ยังไม่เปิดรับสมัคร
5 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 8-9 สิงหาคม 2562 ยังไม่เปิดรับสมัคร
Scroll to top