ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาประกอบอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาประกอบอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scroll to top