เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินข้าราชการฯ รอบ 1/2562

1.ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ พ.ศ. 2553

2.ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม

3.ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯพ.ศ. 2553

4.ข้อบังคับ มชย.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ พ.ศ. 2554

5.ข้อบังคับ มชย. ว่าด้วยการกำหนดภาระงานฯ พ.ศ. 2558 และฉบับที่ 2พ.ศ. 2560

6.ประกาศ มชย. มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการประเมินข้าราชการฯ พ.ศ. 2554

7.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ (สำหรับผู้บังคับบัญชา)

8.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ (สำหรับประเมินตนเอง)

9.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ กรอกข้อมูลทั่วไปภาระงาน (สำหรับประเมินตนเอง)

10.(ตัวอย่าง) การกรอกแบบฟอร์มสรุปผลการประเมินของแต่ละหน่วยงาน

Scroll to top