ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
และนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

Scroll to top