31 มกราคม 2562 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในจังหวัดชัยภูมิ (ABC-6D) ระหว่าง จังหวัดชัยภูมิ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Scroll to top