9 มกราคม 2562 คณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเข้ารับโอวาทจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ก่อนที่จะเดินทางเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562

Scroll to top