3 มกราคม 2562 มอบกระเช้าขอพรปีใหม่จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และคณะผู้บริหาร

Scroll to top