ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scroll to top