คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี

คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี

คำสั่งมอบหมายงานให้รองอธิการบดี

คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี

คำสั่งมอบหมายงานงานให้ผู้ช่วยอธิการบดี

Scroll to top