ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยจากผู้ประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยจากผู้ประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Scroll to top