หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำเพื่อเป็นผู้แทนของคณะพยาบาลศาสตร์

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำเพื่อเป็นผู้แทนของคณะพยาบาลศาสตร์

Scroll to top