เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแบบประเมินฯ

แบบประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทผู้บริหาร

แบบประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ

แบบประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสายสนับสนุน

แบบประเมินพนักงานราชการ

บัญชีแสดงสมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหารและสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ประเมินฯ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินฯ พนักงานราชการ

ประกาศกำหนดการประเมินฯ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศกำหนดการประเมินฯ พนักงานราชการ

Scroll to top