ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การจัดตั้งสโมสรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2561

ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การจัดตั้งสโมสรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2561

Scroll to top