ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Scroll to top