ร่างขอบเขตของงานฯ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อให้เสนอแนะวิจารณ์

ร่างขอบเขตของงานฯ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อให้เสนอแนะวิจารณ์

1.ร่างขอบเขตของงาน-ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา

2.รายการประกอบแบบ

3.แบบรูปรายการ

Scroll to top