23 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภู่เงิน ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมพบปะให้กำลังใจตัวแทนนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่เข้าร่วมใน
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 หรือ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน พร้อมทั้งมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพร่วม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22–31 มกราคม พ.ศ. 2561 มีสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 114 สถาบัน และจำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประมาณ 15,000 คน สนามที่ใช้ในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก จำนวน 37 ชนิดกีฬา กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยทางด้านกีฬาและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละสถาบัน กีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีวินัย น้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และสร้างความสามัคคี

Scroll to top