หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

ที่

คณะ

หลักสูตร

สาขาวิชา

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์ 

 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ

 

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการผลิต

 

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เครื่องกล

   

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปะและการออกแบบ

ครุศาสตร์

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

 

 

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

   

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

 

  ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ศึกษา

    ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

 

  ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

   

ครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงินและการธนาคาร

   

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจค้าปลีก

รัฐศาสตร์

รัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์

 

 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

 

 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

   

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองท้องถิ่น

 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

   

นิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

รวมทั้งสิ้น  ๒๔  หลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา

ที่

หลักสูตร

สาขาวิชา

สถานภาพหลักสูตร

สภาวิชาการเห็นชอบ

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

วันที่ สกอ.รับทราบหลักสูตร

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บริหารการศึกษา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิจัยและประเมินผล การศึกษา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๘ เมษายน ๒๕๕๕

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิจัยและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

-หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
-หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๑๗ มกราคม ๒๕๕๖
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๘ เมษายน ๒๕๕๕

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖

๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

๕ กันยายน ๒๕๕๖

๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗

๑. ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๒. ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๑. ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๒. ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

รวมทั้งสิ้น   ๙   หลักสูตร

Scroll to top