หลักสูตร

ตารางสรุปสถานะหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี

ที่

หลักสูตร

สาขาวิชา

สถานภาพหลักสูตร

สภาวิชาการเห็นชอบ

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

วันที่ สกอ.รับทราบหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการผลิต

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕

๑๐ มกราคม ๒๕๕๕

๑๙ มกราคม ๒๕๕๕

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๗ กันยายน ๒๕๕๕

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงินและการธนาคาร

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๘ เมษายน ๒๕๕๕

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

นิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๑๐

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๔ มกราคม ๒๕๕๖

๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

๑๑

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๔ มกราคม ๒๕๕๖

๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๑๒

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๔ มกราคม ๒๕๕๖

๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๑๓

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๔ มกราคม ๒๕๕๖

๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

๑๔

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

๑๕

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๖

๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๑๖

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

๑๗

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

๑๘

ครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๗ เมษายน ๒๕๕๖

๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๑๙

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒๐

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เครื่องกล

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗

๘ มกราคม ๒๕๕๗

๒๓ มกราคม ๒๕๕๗

๓ กันยายน ๒๕๕๗

๒๑

รัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

๒๒

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒๓

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจค้าปลีก

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

๑ เมษายน ๒๕๕๘

๒๔

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘

๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

รวมทั้งสิ้น  ๒๔  หลักสูตร

 

ตารางสรุปสถานะหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับบัณฑิตศึกษา

ที่

หลักสูตร

สาขาวิชา

สถานภาพหลักสูตร

สภาวิชาการเห็นชอบ

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

วันที่ สกอ.รับทราบหลักสูตร

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บริหารการศึกษา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิจัยและประเมินผล การศึกษา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๘ เมษายน ๒๕๕๕

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิจัยและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

-หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
-หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๑๗ มกราคม ๒๕๕๖
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๘ เมษายน ๒๕๕๕

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖

๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

๕ กันยายน ๒๕๕๖

๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗

๑. ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๒. ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๑. ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๒. ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

รวมทั้งสิ้น   ๙   หลักสูตร

 

Scroll to top