ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมสถาบันวิจัย และพัฒนาประกอบอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมสถาบันวิจัย และพัฒนาประกอบอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Scroll to top