ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากใช้เวลาในการศึกษาเกินกว่าที่หลักสูตรกำหนด สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากใช้เวลาในการศึกษาเกินกว่าที่หลักสูตรกำหนด สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

Scroll to top