ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากใช้เวลาในการศึกษาเกินกว่าที่หลักสูตรกำหนด สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2562

ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากใช้เวลาในการศึกษาเกินกว่าที่หลักสูตรกำหนด สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
ประจำปีการศึกษา 2562

Scroll to top