แก้ไขประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

แก้ไขประกาศรับสมัครฯ-ที่-723-2562-ลว-21-พ.ย.62 Click

Scroll to top