หนังสือยินยอมให้ยุบเลิกตำแหน่งเดิมของพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างจากงบประมาณเงินรายได้

หนังสือยินยอมให้ยุบเลิกตำแหน่งเดิมของพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างจากงบประมาณเงินรายได้ PDF CLICK

หนังสือยินยอมให้ยุบอัตราตำแหน่งเดิมของพนักงานเงินรายได้ WORD CLICK

Scroll to top