ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ (นักวิชาการพัสดุ)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ (นักวิชาการพัสดุ) Click….

ใบสมัคร Click…

Scroll to top