มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

ประกาศ-เรื่องมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ฉบับที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

ฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

ฉบับที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

ฉบับที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

ฉบับที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

ฉบับที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

ฉบับที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

ฉบับที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

ฉบับที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แก้ไขมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

ประกาศ-เรื่อง ขยายระยะเวลาการให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิบางส่วน ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตน (Work from home) เพื่อลดการระบาดและชะลอการแพร่เชื้อของโรค COVID-19

ประกาศ-เรื่อง ขยายระยะเวลาการให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิบางส่วน ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตน (Work from home) เพื่อลดการระบาดและชะลอการแพร่เชื้อของโรค COVID-19 (จากวันที่ 15 พ.ค. 63 เป็นวันที่ 31 พ.ค. 63)