ABC-6D Chaiyaphum Model

Area Based Community Collaboration Chaiyaphum Model : ABC-6D Chaiyaphum Model

          โมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมจังหวัดชัยภูมิ (ABC-6D Chaiyaphum Model)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พัฒนาขึ้นภายใต้ทิศทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 4 ปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย    ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 2561 – 2565         เพื่อมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนจังหวัดชัยภูมิให้เป็น Green and Smart City ภายใต้นโยบายเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน มุ่งสู่ความเป็น Thailand 4.0 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโมเดลพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในจังหวัดชัยภูมิ (ABC6D) เพื่อบูรณาการการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม โดยบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนากับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐกับเอกชนที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาจึงจะเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและยั่งยืน สะดวกที่จะนำไปปรับใช้และขยายผลในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้มั่นคง และยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อสร้างต้นแบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและประชาชนทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นเมืองแห่งความสุข
 2. เพื่อพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ แบบบูรณาการเชิงพื้นที่มุ่งเป้าการพัฒนาทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม
 3. สร้างนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาขึ้นภายในประเทศและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพี่น้องประชาชนในแต่ละท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
 4. พัฒนาอาชีพและสร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชน เพื่อให้สังคมดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง มีความสุข รู้รักสามัคคี ปรองดอง และมีศีลธรรมอันดี สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น

พื้นที่เป้าหมายของโครงการ

          พื้นที่เป้าหมายของโมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในจังหวัดชัยภูมิ
(ABC
– 6D Chaiyaphum Model) เกิดขึ้นจากแนวคิดคัดเลือกตามหลักการพัฒนาท้องถิ่น
ที่ต้องเข้าใจบริบทของพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งจังหวัดชัยภูมิมีทั้งหมด 16 อำเภอ โดยกำหนดอำเภอที่มีความพร้อมในการร่วมพัฒนาตามโมเดลเป็นอำเภอหลัก
และมีอำเภอใกล้เคียงเป็นอำเภอคู่เทียบ โดยแบ่งออกเป็น 3
โซนพื้นที่ ที่มีความแตกต่าง คือ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอคอนสาร อำเภอภักดีชุมพล
และเพิ่มเติมอีก 1 อำเภอคืออำเภอเมืองชัยภูมิ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่จะต้องพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้มีความเจริญสูงสุด
เมื่อได้พื้นที่เป้าหมายดังกล่าว ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมาย ภารกิจให้รองผู้ว่าฯ
3 ท่าน แต่ละท่าน ให้ไปรับผิดชอบกลุ่มพื้นที่ทั้ง 3 โซนเป็น “ผู้ว่าน้อย” ประจำโซนในการพัฒนาท้องถิ่นตามโมเดลนี้
รายละเอียดพื้นที่ของแต่ละอำเภอ มีดังนี้

 1. อำเภอเมืองชัยภูมิ
  เป็นพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำนวน 4 ตำบล ดังนี้

   

  1. ตำบลบ้านเล่า บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ 1
  1. ตำบลห้วยต้อน บ้านโปร่งคลองใต้ หมู่ 2
  1. ตำบลนาฝาย บ้านโนนพระคำ หมู่ 12
  1. ตำบลนาเสียว บ้านนาสีนวล หมู่ 5
 2. อำเภอคอนสวรรค์
  เป็นพื้นที่ที่ต้องการสร้างหมู่บ้านต้นแบบ จำนวน 4 ตำบล ดังนี้

   

  1. ตำบลบ้านโสก บ้านโสก หมู่ 10
  1. ตำบลโคกมั่งงอย บ้านหนองโนน้อย หมู่ 7
  1. ตำบลหนองขาม บ้านหนองขาม หมู่ 7
  1. ตำบลศรีสำราญ บ้านนามน หมู่ 3
 3. อำเภอคอนสาร
  เป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 3 ตำบล ดังนี้

   

  1. ตำบลคอนสาร บ้านนาเขิน หมู่ที่ 2
  1. ตำบลดลกลาง บ้านโคกนกทา หมู่ที่ 2
  1. ตำบลดงบัง บ้านทรายสะอาด หมู่ที่ 6
  1. ตำบลทุ่งลุยลาย บ้านหนองเชียงรอด
   หมู่ที่ 5
 4. อำเภอภักดีชุมพล
  เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องการครอบครองที่ดิน จำนวน 4 ตำบล ดังนี้

   

  1. ตำบลวังทอง บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2
  1. ตำบลเจาทอง บ้านราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9
  1. ตำบลแหลมทอง บ้านซับไทรทอง หมู่ที่ 8
  1. ตำบลบ้านเจียง บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11

ผลการดำเนินงานโครงการ

1.โครงการบูรณาการ พันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น Click….

2. โครงการสร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหมู่บ้านโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล (เดิม โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP)  Click….

3. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) Click….

4. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข Click….

5. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน Click….

6.โครงการฝายมีชีวิต Click….

7.โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Click….

8. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ Click….

9.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง Click….

10. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ Click….