อธิการบดี


รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ