การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3

หลักการและเหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 และ 2 ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกันระหว่างนักวิจัย ซึ่งมีนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่าอยู่ในระดับมาก

จากความสำเร็จในการดำเนินโครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 และ 2 ดังกล่าว และเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเสนอโครงการ “การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 3” ต่อไป

สมัครที่นี่ คลิก