สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ

วันที่ 11 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)