ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)