Home » คณะ / ภาควิชา / โปรแกรมวิชา

คณะ / ภาควิชา / โปรแกรมวิชา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงก่อสร้าง
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
2 ภาควิชานิติศาสตร์
- สาขาวิชานิติศาสตร์