Home » กรุณาลงทะเบียนใหม่

กรุณาลงทะเบียนใหม่

เรียนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิทุกท่าน
ขณะนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ทำการปรับปรุงระบบตรวจสอบผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว
โดยระบบมุ่งเน้นในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้และการยืนยันตัวตนที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามองค์ประกอบของตัว
ชี้วัดในการประกันคุณภาพหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนฯ ขอให้ทุกท่านได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนของตัวท่านเองโดยกรอกผ่านหน้าเว็บที่จัดเตรียมไว้ให้ 

 

หากศูนย์เทคโนฯ ตรวจสอบข้อมูลท่านแล้วพบว่าเป็นเท็จ โดยเฉพาะเลขที่บัตรประชาชน จะทำการระงับรหัสผ่านนั้นทันที
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยพร้อมเพรียงกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ลงทะเบียนข้อมูลขอรับรหัสผ่าน
แบบฟอร์มขอรหัสผ่านยืนยันตัวตน เพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
  •   นักศึกษา
      อาจารย์
      เจ้าหน้าที่