รับสมัครแข่งขันเพื่อสมัครสอบบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถานอุดมศึกษาสายวิชาการ จากงบประมาณเงินรายได้