รับสมัครแข่งขันเพื่อสมัครสอบบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ จากงบประมาณเงินรายได้