มชย. ได้คะแนนอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ITA2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้คะแนนเฉลี่ย 96.37 คะแนน คุณภาพระดับ AA ได้คะแนนอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จากทั้งหมด 83 แห่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยประเภทสถาบันอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

kanchanasiri -
Author: kanchanasiri -