ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2562 ผลการประเมิน “ระดับดีมาก”
ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 คณะกรรมการผู้ประเมินฯ ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 9 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การตรวจประเมินในครั้งนี้ มีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชภูมิ สีชมภู ผู่ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย อาจารย์คณครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงแข ภูผายาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการ


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>คลิก

kanchanasiri -
Author: kanchanasiri -