มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หยุด…การแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ด้วยมาตรการ 4 ป. 3 ก.

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีแนวทางการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย เพื่อหยุดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ด้วยมาตรการ 4 ป. 3 ก.

kanchanasiri -
Author: kanchanasiri -