ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ